x
sadsad x
asdasd
Üyelik Sözleşmesi


Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.kevadiesel.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Hadımköy Mah. Haraçcı-Hadımköy Yolu Cad. No:241 Pk.34555 Arnavutköy/İstanbul adresinde bulunan Atakul Endüstri Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Keva Diesel”) ile; www.kevadiesel.com ve mobil uygulamasına (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ( “Üye” ) arasında, Üye'nin www.kevadiesel.com’un sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Keva Diesel ve Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Tanımlar

Satıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu ürünleri satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.
Alıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu ürünleri satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.
Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Keva Diesel tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Keva Diesel’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.kevadiesel.com platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.
Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Keva Diesel tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
Üye: www.kevadiesel.com sayfasında yer alan Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Polikası’nı kabul ederek “Üye” sıfatını kazanan gerçek kişileri ifade eder.
Kullanıcı/Ziyaretçi: www.kevadiesel.com sayfasını, siteye üye olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.
Misafir Kullanıcı: www.kevadiesel.com sayfasını kullanarak, siteye üye olmadan alışveriş yapan kişileri ifade eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Keva Diesel tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Müşteri Hizmetleri’ne bildirerek her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Üye’nin, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Keva Diesel’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Keva Diesel’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilerek, bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

3.3. Üye, Platform üzerinden görüntülediği kampanya ve/veya reklamlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Keva Diesel’in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Üye, Platform üzerinden Keva Diesel’den yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Keva Diesel’in Satıcı taraf, kendisinin ise Alıcı taraf olduğunu; Keva Diesel’in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.5. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.6. Keva Diesel, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.7. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

3.8. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

3.9.1. Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

3.9.2. Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

3.9.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

3.9.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

3.9.5. Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

3.9.6. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, 
Keva Diesel’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.10. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri Keva Diesel’e maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.11. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Keva Diesel’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Keva Diesel tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Keva Diesel’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.kevadiesel.com/gizlilik-politikası linkinden erişilebilecek olan (Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası) metni okuyunuz.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

“Keva Diesel” markası ve logosu, www.kevadiesel.com mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Keva Diesel tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Üye, Keva Diesel’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Keva Diesel’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Keva Diesel’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Keva Diesel’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. Sözleşme Değişiklikleri

Keva Diesel, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Keva Diesel’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Keva Diesel’in işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Keva Diesel ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. Genel Hükümler

8.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Keva Diesel’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Keva Diesel’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.2.  İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8.3. Keva Diesel, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Üye, Keva Diesel’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


8 (Sekiz) Maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.